Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę gazociągu w m. Huta Komorowska

I N F O R M A C J A

 

           Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t.) informuje się wszystkich zainteresowanych, że w dniu 13.11.2013 r. wydana została decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 57/2013 znak: I-IX.7840.1.53.2013 udzielająca Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16A, 33-100 Tarnów, pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn: „Budowa gazociągu w/c DN100 MOP 6,0 MPa do SRP I st. w miejscowości Huta Komorowska – elementu sieci przesyłowej, wraz z likwidacją istniejącego odgałęzienia gazociągu w/c DN50 do SRP I st. w miejscowości Huta Komorowska” w ramach zadania pn.: „Przebudowa istniejącego gazociągu w/c do SRP Huta Komorowska”, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid.: 278, 88, 230/1, 230/2, 269/1 obręb ewid. nr 0002 Huta Komorowska, jednostka ewid. Majdan Królewski.

              Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4 pok. 210, w godzinach pracy urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×