Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 wraz z zespołem zaporowo-upustowym w m. Dębica, woj. podkarpackie

I N F O R M A C J A

        Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 26.08.2015r. znak: I-X.7840.1.45.2015 o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: „Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 wraz z zespołem zaporowo-upustowym w miejscowości Dębica, woj. podkarpackie”, obejmującą likwidację istniejącego zespołu zaporowo-upustowego wraz z odcinkami gazociągu oraz budowę odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 o długości ok. 300 m i nowego zespołu zaporowo-upustowego w nowej lokalizacji, na działkach nr 3/2, 3/3, 4/2, 4/3, 5/2, 5/3, 6/3, 6/4, 6/5, 6/2, 7/2, 7/3, 7/4, obręb 2 Dębica, ul. Wierzbowa, jedn. ewid. Dębica.

       Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×