Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN600 MOP 6,0 Mpa – przekroczenie potoku Jawor, o długości w rzucie 66,1 m oraz rozbiórkę istniejącego napowietrznego gazociągu DN600 o długości w rzucie 64,5 m oraz dwóch podpór betonowych,obręb 0009 Nehrybka

I N F O R M A C J A

          Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), informuję, że w dniu 7 stycznia 2016 r., wydana została decyzja Nr 2/2016, znak: I-VIII.7840.1.63.2015 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN600 MOP 6,0 Mpa – przekroczenie potoku Jawor, o długości w rzucie 66,1 m oraz rozbiórkę istniejącego napowietrznego gazociągu DN600 o długości w rzucie 64,5 m oraz dwóch podpór betonowych, na działkach nr ewid. 432, 54, 53/75, 53/12 i 53/13 obręb 0009 Nehrybka, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16A, 33-100 Tarnów.

       Ztreścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Oddziale Architektury i Budownictwa w Przemyślu ul. Wodna 13 pok. 24 (pierwsze piętro), w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×