Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi kr. Nr 4 relacji Jędrzychowice – Korczowa, w m. Ropczyce – Witkowice

INFORMACJA 

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję o wydaniu dla Gminy Ropczyce 39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1 decyzji Nr 3/15 z dnia 18.02.2015 r. znak: I-X.7840.1.116.2015 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 4 relacji Jędrzychowice – Korczowa w Ropczycach – Witkowicach wraz z przebudową istniejącego przepustu wód deszczowych na zjeździe do ul. Pałacowej (km 565+718)” na działce drogowej nr ewid. 1024/4 położonej w obrębie Ropczyce – Witkowice, w jednostce ewidencyjnej Ropczyce – Miasto.

      Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 pokój 349 A, III piętro w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×