Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC ø315 mm w pasie drogi woj. nr 881 Sokołów Młp. – Żurawica w km 54+593, na działce nr ewid. 2455/1 w Pruchniku

I N F O R M A C J A

 

             Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), informuję, że w dniu 30 października 2015 r., wydana została decyzja Nr 50/2015, znak: I-VIII.7840.1.58.2015 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC ø315 mm w pasie drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. – Żurawica w km 54+593, na działce nr ewid. 2455/1 w Pruchniku, na rzecz Gminy Pruchnik, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik.

           Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Oddziale Architektury i Budownictwa w Przemyślu ul. Wodna 13 pok. 24 (pierwsze piętro), w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×