Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej- przekroczenie drogi wojewódzkiej przekroczenie drogi wojewódzkiej w Nowym Żmigrodzie.

 I N F O R M A C J A

           Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 06.12.2016 r. znak: I-VII.7840.1.51.2016 o pozwoleniu na budowę pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej – przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w km 31+475, na działce nr ewid. 1620 przekroczenie drogi wojewódzkiej w Nowym Żmigrodzie”.

          Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z decyzjami Wójta Gminy Nowy Żmigród:

         –  z dnia 05.07.2011 r., znak: IOŚ-7624/9/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia,

          – z dnia 21.12.2011 r., znak: IOŚ-7624/9/10 zmieniającą ww. o środowiskowych uwarunkowaniach, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, pokój 610, VI piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×