Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Pniów i Czekaj, gm. Radomyśl nad Sanem, odc. Antoniów – Gorzyce w m. Czekaj Pniowski

I N F O R M A C J A 

                Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuje się wszystkich zainteresowanych, że w dniu 20.09.2013 r. wydana została decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 48/2013 znak: I-IX.7840.1.42.2013 udzielająca Gminie Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem, pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniów i Czekaj Pniowski gm. Radomyśl nad Sanem  (przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 854 odc. Antoniów – Gorzyce w m. Czekaj Pniowski, w km 22+761), wraz ze zjazdem publicznym z drogi wojewódzkiej nr 854 odc. Antoniów  – Gorzyce w m. Pniów, w km 22+754 na działkę nr ewid. 1225, zlokalizowanych na terenie działki nr ewid. 1994 obręb ewid. 7 Pniów, jednostka ewid. Radomyśl nad Sanem.”

             Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4 pok.210, w godzinach pracy urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×