Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 84 relacji Sanok – Krościenko – Granica Państwa przekroczenie w km 27+656, 27+729, 28+743393, w miejscowości Stefkowa, gmina Olszanica”.

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 5.01.2016 r. znak: I-VII.7840.1.62.2015 o pozwoleniu na budowę pn.: .: „Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 84 relacji Sanok – Krościenko – Granica Państwa przekroczenie w km 27+656, 27+729, 28+743, 29+072, 29+253, 29+453, 30+050, 30+393, działki nr ewid. 547, 545, 544, 543, 542, 540 w miejscowości Stefkowa, gmina Olszanica”.
Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 31.10.2012r. znak: WOOŚ.4210.16.2012.MG-27, uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, pokój 610, VI piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×