Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogi woj. nr 895 relacji Uherce Mineralne – Solina – Myczków, w m. Orelec

 I N F O R M A C J A

           Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 1.07.2015 r. znak: I-VII.7840.1.30.2015 o pozwoleniu na budowę pn.:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 895 relacji Uherce Mineralne – Solina – Myczków, przekroczenie w km 3+124, 3+517, 3+888, 4+508, 5+686, 5+937, 6+177, działka nr ewid. 147 w miejscowości Orelec, gmina Olszanica”.

           Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30.10.2012r. znak: WOOŚ.4210.16.2012.MG-27, uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, pokój 610, VI piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×