Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 892

 I N F O R M A C J A

           Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), informuję o wydaniu decyzji z dnia 11.07.2016 r. znak: I-VII.7840.1.24.2016 o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 892 – siedem przekroczeń w zakresie działek: 1351 obręb Tarnawa Dolna; 16/13, 18/68, 47/93, 776/9, 777/3, 946/1, 2960/1, 3108, 3109 obręb Czaszyn, gm. Zagórz.

           jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 31.05.2010 r., znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-1-26/1/08/gj o środowiskowych uwarunkowaniach, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, pokój 615, VI piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×