Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 894 relacji Hoczew – Wołkowyja – Czarna, na działkach nr ewid. 62 i 800 położonych w Bukowcu i Wołkowyi

 I N F O R M A C J A

           Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 26.08.2015 r. znak: I-VII.7840.1.45.2015 o pozwoleniu na budowę pn.:  Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 894 relacji Hoczew – Wołkowyja – Czarna, przekroczenia w km: 18+343, 19+100, 19+375 oraz wzdłuż drogi w km 18+190 do km 18+343 strona lewa, oraz w km 18+343 do km 18+468 strona prawa, na działkach nr ewid. 62 i 800 położonych odpowiednio w Bukowcu i Wołkowyi”.

           Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z Decyzją Wójta Gminy Solina z dnia 22.08.2014r. znak: GKOSRH-6220.I.4.2014, uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, pokój 610, VI piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 27 października 2015, godz. 13:18, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×