Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 894 relacji Hoczew – Wołkowyja – Czarna, wzdłuż drogi od km 10+984 do km 11+120 strona lewa, działka nr ewid. 372 położona w Polańczyku

I N F O R M A C J A
Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 26.10.2015 r. znak: I-VII.7840.1.49.2015 o pozwoleniu na budowę pn.:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 894 relacji Hoczew – Wołkowyja – Czarna, wzdłuż drogi od km 10+984 do km 11+120 strona lewa, działka nr ewid. 372 położona w Polańczyku”.

      Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z Decyzją Wójta Gminy Solina z dnia 22.08.2010r. znak: GKOSRH-6220.I.7.2014, uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, pokój 610, VI piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 31 marca 2016, godz. 12:11, użytkownik: Renata Mytych-Leszega

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×