Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 990 relacji Twierdza – Krosno, w m. Przybówka

 I N F O R M A C J A

           Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 5.06.2014 r. znak: I-VII.7840.1.29.2014 o pozwoleniu na budowę pn.: .: „Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 990 relacji Twierdza – Krosno, przekroczenie w km 4+125, działka drogowa nr ewid. 815/2 w miejscowości Przybówka”.

           Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 7.10.2010r. znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-26-16/21/10/gz, uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, pokój 610, VI piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×