Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi woj. Nr 984 Lisia Góra – Mielec, w m. Dulcza Wielka i Żarówka

I N F O R M A C J A 

            Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 12.11.2014 r., Nr 63/2014 znak: I-IX.7840.1.57.2014 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec na odcinku od km 19+978 do km 20+039, na terenie działki nr ewid. 70 – obręb ewidencyjny Zdziarzec oraz przekroczenie drogi w km 18+521 na terenie działki nr ewid. 2329 – obręb ewidencyjny Dulcza Wielka, w ramach zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dulcza Wielka i Żarówka, Gmina Radomyśl Wielki – Zadanie Dulcza Wielka”, na rzecz Gminy Radomyśl Wielki ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki.

         Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 pok.210, w godzinach pracy urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×