Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Wola Rzeczycka gm. Radomyśl nad Sanem

I N F O R M A C J A 

          Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t.) informuje się wszystkich zainteresowanych, że w dniu 05.09.2014 r. wydana została decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 49/2014 znak: I-IX.7840.1.38.2014 udzielająca Gminie Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem, pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka

  • w km 9+932, na terenie działki nr ewid. 542 obręb ewid. Żabno,
  • w km: 12+003, 12+059, 12+529, 12+575, 12+673, 12+755, 12+947, 13+045, 13+221 na terenie działki nr ewid. 592/1 obręb ewid. Wola Rzeczycka,

oraz zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 856 odc. Radomyśl nad Sanem – Dąbrowa Rzeczycka na działkę nr ewid. 699, zlokalizowanego w pasie drogowym w/w drogi w km 12+620 strona prawa, na terenie działki nr ewid. 592/1 obręb ewid. Wola Rzeczycka”,

w ramach zadania pn.: „Kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Wola Rzeczycka gm. Radomyśl nad Sanem”.

         Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4 pok.210, w godzinach pracy urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×