Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę linii 110 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica w km 35+970, na terenie m.Wojsław

I N F O R M A C J A

 

             Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t. z późn. zm.) informuje się wszystkich zainteresowanych, że w dniu 09.03.2015 r. wydana została decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 8/2015 znak: I-IX.7840.1.69.2014 udzielająca PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Rzeszów ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszów reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Kowalczyka adres do korespondencji ul. Toszecka 102, 44-117 Gliwice, pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn: „Budowa linii 110 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica w km 35+970, na terenie działki nr ewidencyjny 1835, obręb ewidencyjny 6 Wojsław, jednostka ewidencyjna Mielec, w ramach zadania pn.: „Budowa ciągu linii 110kV Mielec Borek – Mielec WSK oraz Połaniec – Mielec WSK na odcinku od istniejącego słupa nr 35 do istniejącego słupa nr 41 oraz ciągu linii 110kV relacji Połaniec – Mielec WSK na odcinku od istniejącego słupa nr 88 do istniejącego słupa nr 94.”.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4 pok. 210, w godzinach pracy urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×