Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę linii elektroenergetycznej nadziemnej 110kV w pasie dr. autostrady A4, w obrębie Święte

I N F O R M A C J A 

      Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), informuję, że w dniu 13 września 2013 r., wydana została decyzja znak: I-VIII.7840.1.59.2013 pozwalająca na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa linii elektroenergetycznej nadziemnej 110kV w pasie drogowym autostrady A4 w km 648+331, na działkach nr ewid. 776/1, 777, 778, 779, 780/1, 782/1, obręb Święte”, na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin. 

     Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Oddziale Architektury i Budownictwa w Przemyślu ul. Wodna 13 pok. 20 (pierwsze piętro), w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

  • 11 marca 2015, godz. 15:07, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×