Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę mostu przez rz. Gilówka w m. Katy w ciągu drogi kr. nr 19 Gr. Państwa – Kuźnica – Lublin – Rzeszów

I N F O R M A C J A

            Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t. ) informuję o wydaniu decyzji z dnia 04.03.2015 r., Nr 6/2015 znak: I-IX.7840.1.3.2015 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn: „Budowa mostu przez rz. Gilówka w miejscowości Katy w ciągu drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa – Kuźnica – Lublin – Rzeszów, w km 404+816 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego”, zlokalizowanego na działkach nr ewid.: 874, 572/2, 702 – obręb ewidencyjny nr 0003 Katy, jednostka ewidencyjna Jarocin.

          Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 pok.210, w godzinach pracy urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×