Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę mostu przez rzekę Barcówka w m. Nisko – Warchoły.

I N F O R M A C J A 

          Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t. z późn. zm.) informuje się wszystkich zainteresowanych, że w dniu 10.02.2015 r. wydana została decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 3/2015 znak: I-IX.7840.1.65.2014 udzielająca Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn: „Budowa mostu przez rzekę Barcówka w miejscowości Nisko – Warchoły w ciągu drogi krajowej nr 19 Granica Państwa – Kuźnica – Lublin – Rzeszów w km 419+136 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego oraz przebudową i zabezpieczeniem kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej”, zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 1427/9, 4047/5, 4282/5, 4290, 4291/1, 4291/2 i 4727/9 – obręb ewidencyjny 0001 Nisko,  jednostka ewidencyjna Nisko – miasto.

         Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4 pok.210, w godzinach pracy urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×