Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla wraz z rozbiórką mostu istniejącego

INFORMACJA

        Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 12.06.2018 r. znak: I-XI.7840.1.5.2018 o pozwoleniu na budowę pn.: „Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w km 22+692 wraz z rozbiórką mostu istniejącego, przebudową tej drogi w km od 22+617,45 do 22+745,12 oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr ewid. 1774, 1775, 1854 położonych w m. Pielgrzymka, gmina Osiek Jasielski.

       Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z decyzją Wójta Gminy Osiek Jasielski z dnia 02.10.2017 r. znak GPRiOŚ.6220.08.2017 w sprawie środowiskowych uwarunkowań w przedmiocie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. inwestycji na środowisko, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, pokój 615, VI piętro, w godzinach pracy urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×