Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV w poprzek drogi woj. Nr 992 Jasło –Nowy Żmigród – Krempna – Grab – Granica Państwa, na terenach gmin Nowy Żmigród i Dukla

INFORMACJA

 

           Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 21.12.2017 r. znak: I-XI.7840.1.19.2017 o pozwoleniu na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV w poprzek drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło –Nowy Żmigród – Krempna – Grab – Granica Państwa, na działce nr ewid. 1021 położonej w m. Toki, gmina Nowy Żmigród oraz w poprzek drogi krajowej Nr 19 Kuźnica – Barwinek na działkach nr ewid. 603/3, 2431/1, 4179/11 położonych w m. Równe, gmina Dukla.

          Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z decyzją Burmistrza Dukli z dnia 19.09.2017 r. znak: G.6220.4.2017 w sprawie środowiskowych uwarunkowań w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. inwestycji na środowisko można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, pokój 615, VI piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×