Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę odcinka elektroenergetycznego linii napowietrznej 220kV Abramowice – Stalowa Wola – Chmielów (ETAP IX)

I N F O R M A C J A

        Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t. z późn. zm.) informuje się wszystkich zainteresowanych, że w dniu 06.10.2015 r. wydana została decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 35/2015 znak: I-IX.7840.1.29.2015 udzielająca Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, reprezentowanym przez pełnomocnika P. Stanisława Rycko, pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn: „Budowa odcinka elektroenergetycznego linii napowietrznej 220kV Abramowice – Stalowa Wola – Chmielów (ETAP IX) w zakresie od słupa nr 2 do słupa nr 5A i 5B (z wyłączeniem słupów nr 2, 3, 4, 5A i 5B) wraz z demontażem istniejących słupów nr 6 i 7 oraz demontażem istniejących przewodów linii 220kV na odcinku od słupa nr 2 do słupa nr 5B” w ramach zadania „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 220kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów – Abramowice”, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid.:

  • obręb ewid. 3-Centrum, jednostka ewid. Stalowa Wola:

2698, 2696, 2695, 2691, 2689, 2684, 2682, 2676, 2640, 2677/15, 2638, 2637, 2636, 2635, 2631, 2629, 2630, 2627, 2626, 2623, 2622, 2621, 2619, 2618, 2617, 2616, 2615, 2614, 2613, 2612, 2611, 2609, 2608, 2607, 2606, 2478, 2603, 2602, 2601, 2577, 2576, 2575, 2574, 2573, 2572, 2571, 2485,

  • obręb ewid. 4-Zasanie, jednostka ewid. Stalowa Wola:

1/2, 722, 641, 721, 720/1, 719/1, 718/1, 717/1, 716/1, 715/1, 714/1, 708, 707/1, 653/1, 651/1, 650/1, 649/1, 648/1, 647/1, 646/1, 645/1, 644/1, 988/1, 987, 1012, 1011, 1010, 1009, 1008, 1007,1006.

          Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4 pok.210, w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×