Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV Abramowice – Stalowa Wola – Chmielów (ETAP IV) w zakresie demontażu istniejącego słupa nr 5

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t. ) informuję o wydaniu decyzji z dnia 12.05.2014 r., Nr 23/2014 znak: I-IX.7840.1.14.2014 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn:„Budowa odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV Abramowice – Stalowa Wola – Chmielów (ETAP IV) w zakresie demontażu istniejącego słupa nr 5” w ramach zadania p.n.: „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów – Abramowice”, na terenie działki nr ewid. 2629 – obręb ewidencyjny 3-Centrum, jednostka ewidencyjna Stalowa Wola, na rzecz PSE S.A. 05 – 520 Konstancin Jeziorna, ul. Warszawska 165. 

       Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 pok.210, w godzinach pracy urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×