Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV Abramowice – Stalowa Wola – Chmielów (ETAP VI)

I N F O R M A C J A

            Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t. ) informuję o wydaniu decyzji z dnia 17.12.2014 r., Nr 67/2014 znak: I-IX.7840.1.67.2014 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn: „Budowa odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV Abramowice – Stalowa Wola – Chmielów (ETAP VI) w zakresie od słupa nr 5A do słupa nr 8 (z wyłączeniem słupa nr 5A) i od słupa nr 17 do słupa nr 18 oraz w zakresie posadowienia słupów nr 6, 7, 8, 12A, 12 B, 17, 18, 20 wraz z demontażem istniejącego słupa nr 15” w ramach zadania p.n.:„Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów – Abramowice”, na terenie działek o nr ewid.:

  • Obręb 4 – Zasanie, jednostka ewidencyjna Stalowa Wola

637/1, 636/1, 633/1, 1006, 1005, 1013, 986, 365, 364/2, 363/4, 363/146, 360/2, 357/6, 358, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437;

  • Obręb 3 – Jastkowice, jednostka ewidencyjna Pysznica

      2195/3, 2195/4, 2199/2, 2200;

  • Obręb 1 – Brandwica, jednostka ewidencyjna Pysznica

      932/4, 920, 921, 929, 931, 930, 928/2, 928/1, 926, 927, 934, 860/2, 860/1, 810, 811, 697, 696, 656. 

       Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 pok.210, w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

  • 11 marca 2015, godz. 14:41, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×