Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów – Abramowice (ETAP VII) w zakresie od słupa nr 18 do słupa nr 20

I N F O R M A C J A

          Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 09.07.2015 r., Nr 22/2015 znak: I-IX.7840.1.18.2015 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn: „Budowa odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów – Abramowice (ETAP VII) w zakresie od słupa nr 18 do słupa nr 20 (z wyłączeniem słupów nr 18 i 20) wraz z posadowieniem słupa nr 19” w ramach zadania „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów – Abramowice”, na terenie działek o nr ewid.: 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 819, 855/1, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 651/30, 718, 717, 715, 697 – obręb 1- Brandwica, jednostka ewidencyjna Pysznica, na rzecz PSE S.A. 05 – 520 Konstancin Jeziorna, ul. Warszawska 165.

          Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 pok.210, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×