Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej 220kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów – Abramowice (ETAP XI)

I N F O R M A C J A

         Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t. z późn. zm.) informuje się wszystkich zainteresowanych, że w dniu 02.10.2015 r. wydana została decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 34/2015 znak: I-IX.7840.1.33.2015 udzielająca Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, reprezentowanym przez pełnomocnika P. Stanisława Rycko, pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn: „Budowa odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej 220kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów – Abramowice (ETAP XI) w zakresie od słupa nr 15A do słupa nr 17 (z wyłączeniem słupów nr 15A i 17) wraz z posadowieniem słupa nr 16” w ramach zadania „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 220kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów – Abramowice”, zlokalizowanego na terenie działek nr ewid.: 1095, 1094, 1093, 1091, 1090, 1086, 1084, 1085, 1081/3, 1081/2, 1081/1, 1073, 1072/2, 334/2, 920, 930 – obręb ewid. 1-Brandwica, jednostka ewid. Pysznica.

      Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4 pok.210, w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×