informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 6,0 MPa w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 861, na działce nr ewid. 7812 obręb Jeżowe powiat niżański, realizowanej w ramach inwestycji pod nazwą: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 125 relacji Podwolina – Jeżowe – KG Krzywdy” – odcinek II, na terenie działki nr ewid. 7812, obręb ewidencyjny 0009 Jeżowe, jednostka ewidencyjna 181203_2 Jeżowe

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405  j.t. z późn. zm.) informuje się wszystkich zainteresowanych, że w dniu 19.07.2018 r. wydana została decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 14/2018 znak: I-XIII.7840.1.10.2018 udzielająca Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Przemysława Biernata, pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 6,0 MPa w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 861, na działce nr ewid. 7812 obręb Jeżowe powiat niżański, realizowanej w ramach inwestycji pod nazwą: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 125 relacji Podwolina – Jeżowe – KG Krzywdy” – odcinek II, na terenie działki nr ewid. 7812, obręb ewidencyjny 0009 Jeżowe, jednostka ewidencyjna 181203_2 Jeżowe.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, VI piętro pok. 604, w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

  • 2 sierpnia 2018, godz. 13:44, użytkownik: Paweł Szajna

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×