Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę odwodnienia i zasilania przejścia pod torami, w związku z przebudową p. odg. Czarna Tarnowska

I N F O R M A C J A 

            Zgodnie z art. 95. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o oceanach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.2013.1235) informuję  o wydaniu decyzji z dnia 05.03.2015 r. Nr 10/2015 znak: I-X.7840.2.57.2014 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : „Budowa odwodnienia i zasilania przejścia pod torami w km 98,880, w związku z zamierzeniem inwestycyjnym pn.: Przebudowa p. odg. Czarna Tarnowska w km 98,400 – 99,900 w ramach projektu : Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III”, na działce nr ewid. 597/1 obr. Czarna.

        Z dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak : WOOŚ.4241.23.2014.KR-16 z dnia 06.02.2015 r. można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 (III p., pokój nr 360) w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 7 grudnia 2015, godz. 09:03, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×