Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę peronu jednokrawędziowego p.o. Szebnie, na odc. Przybówka – Jasło.

I N F O R M A C J A

 

         Zgodnie z art. 72. ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 05.06.2014r. Nr 30/14, znak: I-X.7840.2.25.2014, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa peronu jednokrawędziowego p.o. Szebnie wraz z przyległą infrastrukturą tj. odwodnieniem, pochylnią dla niepełnosprawnych, oświetleniem peronu oraz przejazdów, budową sieci linii elektroenergetycznych zasilających w ramach zadania pod nazwą: „Rewitalizacja odcinka Przybówka – Jasło oraz przebudowa mostu w km 19.837 linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło w ramach RPOWP na lata 2007 – 2013” na działce nr ewid. 1578 Szebnie, nr ewid. 251 obręb Moderówka.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 228, II piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×