Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę podstacji trakcyjnej Świlcza wraz z energetycznymi liniami kablowymi

 

I N F O R M A C J A

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 12.11.2015r. Nr 52/15, znak: I-X.7840.2.36.2015, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Wykonanie wzmocnienia podtorza linii kolejowej nr 106 w km 59.094 – 59.270 w ramach zadania pn. „Budowa podstacji trakcyjnej  Świlcza wraz z energetycznymi liniami kablowymi oraz towarzyszącymi obiektami infrastruktury technicznej” na działkach nr ewid. 1486, 1956/2 obręb Świlcza.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 604, VI piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×