Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę przebudowa linii kolejowej E30/C-E30 na stacji Grabiny

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 95. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 18.04.2014r. Nr 15/14, znak: I-X.7840.2.46.2013, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa linii kolejowej E30/C-E30 na stacji Grabiny km 105.450 do km 106.800 w ramach zadania pt. „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Tarnów – Dębica km 80.200 – 111.500” na działce nr ewid. 495/1 obręb Grabiny.

            Z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak:WOOŚ.4241.13.2013.AH-14 z dnia 27.032014r. i opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie znak:SNZ.9020.7.1.2014.AL z dnia 06.02.2014r., można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 228 w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×