Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę przekroczenia kanalizacją sanitarną drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica – Warzyce w km 26+260 na działce nr ewid. 875/1 w miejscowości Wiśniowa.

I N F O R M A C J A

 

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 01.12.2016r. znak: I-X.7840.1.45.2016 o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: „Przekroczenie kanalizacją sanitarną drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica – Warzyce w km 26+260 na działce nr ewid. 875/1 w miejscowości Wiśniowa w gminie Wiśniowa”, związane z przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej DN 200 zlokalizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 realizowane w ramach zadania „ Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Wiśniowa – Stawiska”, obręb Wiśniowa, jedn. ewid. Wiśniowa.

       Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×