Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę przepławki dla ryb na terenie Mielca

I N F O R M A C J A 

                   Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t. z późn. zm.) informuje się wszystkich zainteresowanych, że w dniu 18.11.2014 r. wydana została decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 65/2014 znak: I-IX.7840.1.48.2014 udzielająca Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn: „Budowa przepławki dla ryb w formie bystrotoku kaskadowego w ramach zadania pn. „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów” – udrożnienie bariery migracyjnej w km 21+500 Rzeki Wisłoki, na terenie działek nr ewid. 931 obręb ewid. 0001 – Stare Miasto, jednostka ewid. Mielec oraz nr ewid. 1910 obręb ewid. 41 Podleszany jednostka ewid. Gmina Mielec”.

              Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4 pok.210, w godzinach pracy urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×