Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę sieci gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 MOP = 6,0 MPa zasilającego stację gazową redukcjo-pomiarową w m. Rozalin

I N F O R M A C J A

         Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 j.t.) informuje się wszystkich zainteresowanych, że w dniu 08.09.2017 r. wydana została decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 16/2017 znak: I-XIII.7840.1.8.2017 udzielająca Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16A, 33-100 Tarnów, pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 MOP = 6,0 MPa zasilającego stację gazową redukcjo-pomiarową w miejscowości Rozalin, długość ok L=168 mb oraz rozbiórka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 65 na długości około L=165,5 mb” w ramach zadania pn. „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 MOP = 6,0 MPa zasilającego stację gazową redukcjo-pomiarową w miejscowości Rozalin, długość ok L=168 mb” na terenie działek nr ewid. 49, 141, 147/13, 147/8, obręb ewid. 0005 Rozalin, jednostka ewidencyjna 182004_5 Nowa Dęba – obszar wiejski.

 

          Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, VI piętro pok. 604, w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×