Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przyszów

I N F O R M A C J A

                Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t. z późn. zm.) informuje się wszystkich zainteresowanych, że w dniu 28.02.2017 r. wydana została decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 9/2017 znak: I-IX.7840.1.3.2017 udzielająca Gminie Bojanów ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 872 Bojanów – Nisko, w miejscowości Przyszów, w km 48+786 i 50+167 na terenie działki nr ewid. 4848/5 oraz w km 51+585 i 51+903 na terenie działki nr ewid 1725, obręb ewid. 0008 Przyszów, jednostka ewidencyjna 181802_2 Bojanów.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, piętro VI, pok. 604, w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×