Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej ścieków bytowych, w pasie drogi krajowej nr 94 Jędrzychowice – Korczowa oraz w pasie drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w m. Skołoszów

I N F O R M A C J A

 

           Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami), informuję, że w dniu 16 września 2016 r., wydana została decyzja Nr 29/2016, znak: I-VIII.7840.1.28.2016 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej ścieków bytowych, w pasie drogi krajowej nr 94 Jędrzychowice – Korczowa w km 663+671 do km 663+682,85, na działce nr ewidencyjny 1628 oraz w pasie drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w km 131+069, na działce nr ewidencyjny 1323/5 w miejscowości Skołoszów, na rzecz Gminy Radymno, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno.

        Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Delegatura w Przemyślu – Oddział Architektury i Budownictwa, ul. Wodna 13, pok. nr 24 (pierwsze piętro), w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×