Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Jarosław

I N F O R M A C J A

             Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), informuję, że w dniu 12 stycznia 2016 r., wydana została decyzja Nr 3/2016, znak: I-VIII.7840.1.70.2015 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P2, w pasie drogi krajowej nr 94 Zgorzelec – Korczowa, na działkach nr ewid. 503/5, 509/3, 510/3, 522/2, 523/2, 524/6, 525/2, 528/2, 534/1, 535/1, 629/1, 630/1, 631/3, 655/4 obręb nr 0004 Jarosław, na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław.

          Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Oddziale Architektury i Budownictwa w Przemyślu ul. Wodna 13 pok. 24 (pierwsze piętro), w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×