Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Nowosielec i Kończyce

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 14.04.2016 r., Nr 8/2016 znak: I-IX.7840-1-22/09 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę Gminie i Miastu Nisko Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, dla zamierzenia budowlanego pn: „Przekroczenie projektowaną kanalizacją sanitarną drogi krajowej nr 19 Kuźnica – Barwinek w msc. Nowosielec w km 423+093 – działka drogowa nr ewid. 398/4, w km 423+240, w km 424+176, w km 425+505, w km 426+789, w km 427+985, w km 428+415 – działka drogowa nr ewid. 398/2, obręb ewidencyjny 0006 Nowosielec, jednostka ewidencyjna 181205_5 Nisko obszar wiejski”, w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nowosielec i Kończyce”.

          Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury  i budownictwa w Tarnobrzegu  ul. 1 Maja 4, pokój 210, w godzinach pracy urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×