Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę sieci odociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przekroczenie (2 sztuki) drogi wojewódzkiej nr 889 relacji Sieniawa – Bukowsko – Szczawne w m.Karlików

 I N F O R M A C J A

           Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 25.03.2015 r. znak: I-VII.7840.1.7.2015 o pozwoleniu na budowę pn.: .: „Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przekroczenie (2 sztuki) drogi wojewódzkiej nr 889 relacji Sieniawa – Bukowsko – Szczawne  w km 23+902 wodociągiem, w km 23+962 kanalizacją sanitarną, działka drogowa nr ewid. 386 w miejscowości Karlików”.

           Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z Decyzją Wójta Gminy Bukowsko z dnia 23.02.2015r. znak: IK-6220.5.2014, uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, pokój 610, VI piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×