Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę zbiornika wodnego nr 16 na polu XXI-E w Kopalni Siarki Jeziórko.

I N F O R M A C J A

 

           Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t. z późn. zm.) informuje się wszystkich zainteresowanych, że w dniu 13.04.2015 r. wydana została decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 11/2015 znak: I-IX.7840.1.10.2015 udzielająca Kopalniom      i Zakładom Przetwórczym Siarki „Siarkopol” w likwidacji, ul. Zakładowa 50, 39-402 Tarnobrzeg, reprezentowanym przez pełnomocnika Pana Ryszarda Czajkowskiego, pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn: „Budowa zbiornika wodnego nr 16 na polu XXI-E w Kopalni Siarki Jeziórko, na terenie działek nr ewid. 2563/1, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583/1, 2587/1, 2494/2, 2584/1, 2585/1, obręb ewidencyjny nr 0007 Wydrza, jednostka ewidencyjna Grębów”.

         Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4 pok.210, w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

  • 18 maja 2015, godz. 12:02, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×