Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę zbiornika wodnego „Rzeczyca Długa”

I N F O R M A C J A 

          Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 18.10.2013 r. Nr 53/2013 znak: I-IX.7840.1.46.2013 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn: „Budowa zbiornika wodnego „Rzeczyca Długa” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rzeczyca Długa”, zlokalizowanej na terenie nieruchomości o nr ewid.: 1176/67, 1083, 1220, 1223, 1216, 1215 – obręb ewid. Rzeczyca Długa, jednostka ewid. Radomyśl nad Sanem; 4051, 4061, 4111, 4112, 4113 – obręb ewid.: Jastkowice, jednostka ewid. Pysznica. 

         Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, II piętro pok.210, w godzinach pracy urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×