Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na przebudowę linii kolejowej E30/C-E30 na szlaku Grabiny – Dębica w ramach zadania pt. „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 Kraków – Medyka – gr. państwa na odc. Tarnów – Dębica”.

I N F O R M A C J A

 

         Zgodnie z art. 95. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 13.06.2014r. Nr 32/14, znak: I-X.7840.2.54.2013, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa linii kolejowej E30/C-E30 na szlaku Grabiny – Dębica km 106.800 do km 108.100 w ramach zadania pt. „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Tarnów – Dębica km 80.200 – 111.500” na działce nr ewid. 495/1 obręb Grabiny.  

      Z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 03.06.2014r., znak: WOOŚ.4241.5.2014.AH-14 i opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie znak:SNZ.9020.7.6.2014.AL z dnia 28.04.2014r., można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 228 w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 18 lipca 2014, godz. 14:00, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×