Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na przebudowę linii kolejowej E30/C-E30 odc. Kraków-Rzeszów, etap II, Przetarg 2.1 stacja Dębica

I N F O R M A C J A

            Zgodnie z art. 95. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o oceanach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.2013.1235) informuję o wydaniu decyzji z dnia 21.07.2015 r. Nr 32/2015 znak: I-X.7840.2.74.2014 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, etap II, Przetarg 2.1 stacja Dębica od km 109.200 do km. 111.500 linii nr 91, w ramach zadania inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków-Medyka-Granica Państwa na odcinku Tarnów-Dębica w km 80.200-111.500 w ramach projektu POIiŚ Nr 7.1-30 pn. : „Modernizacja linii kolejowej E30/C30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III” – stacja Dębica od km 109.200 do km 111.500, na działkach nr ewid. 742/33, 742/61, 742/62, 742/63 obręb 1 Dębica.

              Z dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak : WOOŚ.4241.1.2015.AH-15 z dnia 17.06.2015 r. można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 (III p., pokój nr 360) w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 24 lipca 2015, godz. 12:17, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×