Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na przebudowę torów i urządzeń kolejowych linii Rzeszów-Jasło odc. Strzyżów-Przybówka

I N F O R M A C J A 

         Zgodnie z art. 72. ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008r. z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 17.07.2013r. Nr 27/13, znak: I-X.7840.2.17.2013, dotyczącej zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 26.11.2012r., nr 66/12, znak: I-X.7840.2.53.2012 na inwestycję pn. „Przebudowa torów i urządzeń kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło na odcinku Strzyżów (bez) – Dobrzechów (włącznie) km 31.300 – 36.040 i Frysztak (bez) – Przybówka (włącznie) km 47.950 – 51.665 oraz roboty związane z przebudową urządzeń srk, telekomunikacji i oświetlenia przejazdów na odcinku Strzyżów do Jasło Towarowe”, w ramach realizacji zadania: „Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło w ramach RPOWP na lata 2007 – 2013” w zakresie etapu 4”, w zakresie zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno budowlanego – dotyczącej zmiany; lokalizacji kontenerów wraz z budową urządzeń budowlanych w tym studni i zbiornika bezodpływowego oraz oświetlenia terenu i spowodowane tą zmianą zmiany trasy przebiegu linii kablowych nn zasilających i oświetlenia terenu, linii kablowej sterowniczej oraz lokalizacji masztu odgromowego, w km od 52.750 do km 52.950 przedmiotowej linii kolejowej, na działce nr ewid. 851/1 obręb Przybówka, jednostka ewidencyjna Wojaszówka – na terenie kolejowym zamkniętym.

         Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 30 lipca 2013, godz. 08:33, użytkownik: Danuta Maziarz
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×