Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na przebudowę lini kolejowej odc Kraków -Rzeszów etap.III w obr. Lubzina

I N F O R M A C J A 

         Zgodnie z art. 72. ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008r. z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 16.07.2013r. Nr 26/13, znak: I-X.7840.2.18.2013, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla:

          Budowy i przebudowy linii kolejowej w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacji linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”, obejmującej część szlaku kolejowego Dębica – Ropczyce od km  119.600 do km 119.800 na dz. nr ewid. 303 obręb Lubzina na terenie kolejowym zamkniętym, w tym:

•                  przebudowę drogi powiatowej 1287 R pod wiaduktem w km 119.666;

•                  przebudowę sieci telekomunikacyjnej TP S.A.;

•                  budowę i przebudowę sieci energetycznej – oświetlenia i linii zasilających;

•                  przebudowę sieci gazowej w km ok. 119.970;

•                  budowę dojść do peronów na P.O. Lubzina w km 119.723;

•                  budowę układu odwodnienia; odwodnienie dojść do peronów, kanalizacji

      deszczowej drogi pod wiaduktem w km 119.666, odwodnienie wiaduktu w km

       119.66;

•                  rozbiórkę budynku przystanku osobowego Lubzina z lokalem mieszkalnym

      w km 119.710.

         Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 30 lipca 2013, godz. 08:23, użytkownik: Danuta Maziarz
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×