Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”

INFORMACJA 

          Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji Nr 46/15, z dnia 21 października 2015 r., znak: I-X.7840.1.63.2015, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn. „Przebudowa istniejącej oraz budowa nowej przepławki dla ryb w ramach inwestycji: zadanie nr 2 – „Opracowanie projektów udrożnienia pozostałych barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce, Ropie i Jasiołce” w ramach Projektu POIS-05.02.00-00-182/09-00 „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów” – udrożnienie bariery migracyjnej w km 56+180 rzeki Wisłoki, m. Dębica, gm. Dębica – Etap I”, na działkach nr ewid. 1 i 25/13 w obrębie ewid. 0001, jedn. ewid. Dębica.

         Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 703, VII piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×