Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na rozbudowę z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odc. Kraków-Rzeszów, etap II, szlak Sędziszów Małopolski-Trzciana, na odc. Sędziszów Małopolski-Rzeszów Zachodni

I N F O R M A C J A

 

          Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz.U.2013.1235) informuję o wydaniu decyzji z dnia 19.05.2014 r. Nr 23/14, znak : I-X.7840.2.15.2014 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, etap II, szlak Sędziszów Małopolski-Trzciana od km 133,600 do km 142,400” w ramach zadania : „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków-Medyka-granica państwa na odcinku Sędziszów Małopolski-Rzeszów Zachodni w km 133,600 – 154,900” w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E-30/C-E30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III” obejmujące :

–    przebudowę sieci gazowych wysokiego ciśnienia DN400 w istniejącym km 139,620

     i DN700 w istniejącym km 139,640,

–    zabezpieczenie gazociągu DN250 relacji Sędziszów Małopolski-Warzyce-

     w istniejącym km 135,550,

na działkach nr ewid. 1315 i 1316 obręb Klęczany, 526/2, 526/3 i 54/2 obręb Będziemyśl oraz 487 obręb Olchowa, na terenie kolejowym zamkniętym.

            Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 (III p., pokój nr 360) w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×