Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na rozbudowę z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, etap III, Przetarg 2.1 Szlak Wola Rzędzińska – Czarna Tarnowska i Posterunek Odgałęźny Czarna Tarnowska linii 91

I N F O R M A C J A 

            Zgodnie z art. 95. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 14.08.2014r. Nr 50/14, znak: I-X.7840.2.18.2014, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, etap III, Przetarg 2.1 Szlak Wola Rzędzińska – Czarna Tarnowska od km 91.070 do km 98.400 i Posterunek Odgałęźny Czarna Tarnowska od km 98.400 do km 99.900 linii 91, w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Tarnów – Dębica w km 80.200 – 111.500 w ramach projektu POIiŚ Nr 7.1 – 30 pn. „Modernizacja linii klejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III””, na działce nr ewid. 157 obręb Żdżary, dz. nr ewid. 597/1 obręb Czarna, dz. nr ewid. 582 obręb Golemki.

           Z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 07.08.2014r., znak: WOOŚ.4241.8.2014.AH-18 i opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie znak:SNZ.9020.7.11.2014.BW z dnia 20.06.2014r., można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 228 w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×