Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na wykonanie robót dodatkowych związanych ze wzmocnieniem podtorza linii nr 106 Rzeszów – Jasło.

I N F O R M A C J A

 

         Zgodnie z art. 72. ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 09.10.2014r. Nr 56/14, znak: I-X.7840.2.61.2014, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Wykonanie wzmocnienia podtorza linii kolejowej nr 106 w km 59.094 – 59.270 w ramach zadania pn. „Wykonanie robót dodatkowych związanych ze wzmocnieniem podtorza na odcinku w km 58.994 – 59.270 linii nr 106 Rzeszów – Jasło” w ramach zadania pn: „Rewitalizacja odcinka Przybówka – Jasło oraz przebudowa mostu w km 19.837 linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło w ramach RPOWP na lata 2007 – 2013” na działce nr ewid. 1578 obręb Szebnie.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 228, II piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×