Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na budowę autostrady A-4 na odcinku: Rzeszów „węzeł Wschodni” – Jarosław „węzeł Wierzbna”,.

I N F O R M A C J A

            Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 07.05.2013r. znak: I-X.7820.1.15.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa autostrady A-4 na odcinku: Rzeszów „węzeł Wschodni” – Jarosław „węzeł Wierzbna”, od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – odwodnienie „węzła Wierzbna” w km 622+460 autostrady wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.

            Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2013r. znak: WOOŚ.4241.1.2013.KR-14, uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dnia 22 marca 2013r. znak: SNZ.9020.1.9.2013.BW, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 16 maja 2013, godz. 15:10, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×